Disclaimer

Inhoud

 1. Aansprakelijkheid disclaimer
 2. IE
 3. Links naar websites
 4. Wettelijke aansprakelijkheid
 5. Privacy policy

Aansprakelijkheid
SpacePlays exploiteert merkenrechten welke zijn gedeponeerd door SpaceEgg BV. SpaceEgg BV is de eigenaar van de sites andrekuipers.com, kleine-astronauten.nl, litte-astronauts.com, kleine-astronauten.com en petits-astronautes.club. 

Wij vinden de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze internetsite zeer belangrijk. Fouten, technische fouten en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Het gebruiken van of browsen op deze website gebeurt op uw eigen risico. Deze website wordt u ‘zoals ze is’ en ‘zoals ze beschikbaar is’ aangeboden, zonder garantie van welke aard dan ook, noch expliciet noch impliciet. 

Intellectueel eigendomsrecht
Alle werken, alsmede alle op deze internetpagina’s weergegeven informatie, grafieken, lay-outs en afbeeldingen (foto’s en illustraties) worden beschermd door het auteursrecht. Daarnaast zijn door SpaceEgg bv wereldwijd diverse woord- en beeldmerken, domeinnamen en productnamen geregistreerd en in gebruik. Voornoemde werken, merken en namen mogen daarom niet zonder schriftelijke toestemming van SpaceEgg bv worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of bewerkt. Als u niet zeker weet of bepaald gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal toegestaan is, raden we aan juridisch advies in te winnen bij een deskundige.

Gebruik van de merken of de tekeningen voor producten, evenementen of andere activiteiten e.d. is alleen toegestaan indien u hiervoor een licentie bezit of expliciete schriftelijke toestemming heeft ontvangen van SpaceEgg bv. 

Links naar websites
Deze website kan links bevatten naar externe websites van derden welke niet onder de controle van SpaceEgg BV of SpacePlays BV vallen. SpacePlays BV en SpaceEgg BV aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie en de inhoud van de websites van derden, noch voor eventuele contacten of verbindingen tussen u en dergelijke websites.

Wettelijke aansprakelijkheid
Aan de op deze pagina’s weergegeven informatie kunnen geen rechten worden verbonden. Omdat op het internet gepubliceerde pagina’s dikwijls gewijzigd worden, kunnen inhoud, afbeeldingen en grafieken uitsluitend beoordeeld worden op basis van hun op een bepaald moment aangetroffen vorm. In geen enkel geval aanvaardt SpacePlays bv of een van de aan haar gelieerde ondernemingen of dienstverleners aansprakelijkheid voor eventuele schade, winstderving of overige economische verliezen die het gevolg zijn van de hier weergegeven informatie, teksten of verbanden.

Privacy policy
Het privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers en klanten van de (mobiele) website en diensten en producten van SpacePlays bv of een van de aan haar gelieerde ondernemingen. Met dit privacy beleid verschaft SpacePlays informatie over de gegevens die wij verwerken van klanten en gebruikers van onze (mobiele) website webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, beurzen en acties en prijsvragen. De informatie die wij over u verwerken (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.       Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens soms noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

3.       Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websiteproducten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat wij uw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop u van onze (mobiele) websitediensten of producten gebruik maakt. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer verwerkt als u producten op een van onze websites bestelt voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze (mobiele) websites’.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 • Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • Om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • Als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 • Om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zo lang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar-) verplichtingen.

4.       Delen en bekend maken van persoonsgegevens
Uitsluitend als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit SpacePlays BV. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kunt u een email sturen aan info@spaceplays.nl. In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

5.       Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

6.       Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kunt u een email sturen aan info@spaceplays.nl, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

7.       Kinderen jonger dan 16 jaar
Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy beleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

8.       Het privacy- en cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. We adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorgdragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

9.       Contact
Via info@spaceplays.nl kunt u altijd contact opnemen met SpacePlays met vragen over dit privacy beleid.